Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2012, 43, 2

Maria Kraj · Barbara Kruk · Monika Prochorec-Sobieszek

wyS erum immunoglobulin heavy/light chain (HLC) and free light chain (FLC) concentrations at diagnosis in multiple myeloma and IgM malignant lymphoma patients with survival exceeding 10 years

Stężenia w surowicy wolnych lekkich łańcuchów immunoglobulinowych (FLC) i łańcuchów lekkich związanych z łańcuchem ciężkim (HLC), w chwili rozpoznania choroby u chorych na szpiczaka plazmocytowego i chłoniaka złośliwego IgM z czasem przeżycia ponad 10 lat

SłOWA KLUCZOWE:
Hevylitewolne łańcuchy lekkieszpiczak plazmocytowymakroglobulinemia Waldenströmaprzeżycia
KEY WORDS:
Heavy/light chain assayFree light chainsMultiple myelomaWaldenström macroglobulinemiaSurvival
pełna treść »
STRESZCZENIE: Immunoglobulin (Ig) heavy/light chain (HLC) is a novel antibody based assay that separately measures in pairs the light chain types of each Ig class generating ratios of monoclonal Ig/background polyclonal Ig concentrations. Free light chain (FLC) assay measures unbound κ and λ chains. The aim of the present study was to assess the prognostic impact of HLC and FLC assays in multiple myeloma (MM) and IgM malignant lymphoma (ML) patients with real long term survival. Measurements of serum HLC and FLC concentrations were performed in 23 MM and 12 ML patients with survival exceeding 10 years and 43 (19 MM, 24 ML) patients with survival not exceeding 5 years. HLC and FLC ratios at diagnosis were less abnormal in patients with survival exceeding 10 years than in patients with survival up to 5 years (p=0.03). The differences in median values were manifold. However, in patients with survival over 10 years highly abnormal HLC ratio (<0.022 or >45) was found in 3 MM patients and 7 ML patients and highly abnormal FLC ratio (<0.1 or >30) was found in 5 MM patients and in 1 ML patient. In conclusion, serum HLC and FLC measurements at MM diagnosis provide prognostic information, despite that even in MM patients with survival exceeding 10 years in 15% of them at diagnosis serum HLC and FLC ratios may be highly abnormal.
SUMMARY: Opracowany ostatnio immunoglobulinowy test „Hevylite” HLC (heavy/light chain) pozwala na osobne mierzenie typów łańcuchów lekkich w parach każdej klasy immunoglobulinowej i oznaczanie stosunku stężenia monoklonalnej immunoglobuliny do stężenia poliklonalnej immunoglobuliny tej samej klasy. Test FLC (free light chain) oznacza wolne lekkie łańcuchy κ i λ, niezwiązane z cząsteczką immunoglobulinową. Celem aktualnych badań była ocena wartości prognostycznej oznaczania w chwili rozpoznania choroby HLC i FLC w surowicy chorych na szpiczaka plazmocytowego i chłoniaka złośliwego IgM z rzeczywiście długim czasem przeżycia. Wykonano oznaczenia stężenia w surowicy HLC i FLC u 23 chorych na szpiczaka i 12 na chłoniaka z czasem przeżycia ponad 10 lat oraz u 43 chorych (19 na szpiczaka, 24 na chłoniaka) z czasem przeżycia nieprzekraczającym 5 lat. Wartości stosunku HLC i stosunku FLC w chwili rozpoznania choroby były w mniejszym stopniu nieprawidłowe u chorych z czasem przeżycia ponad 10 lat niż u chorych z czasem przeżycia poniżej 5 lat (p=0,03). Różnica w wartościach średnich była wielokrotna. Jednakże u chorych z czasem przeżycia ponad 10 lat wysoce nieprawidłowe wartości stosunku HLC (<0,022 lub >45) stwierdzono u 3 chorych na szpiczaka plazmocytowego i 7 chorych na chłoniaka IgM, a wysoce nieprawidłowe wartości stosunku FLC (<0,1 lub >30) stwierdzono u 5 chorych na szpiczaka i 1 chorego na chłoniaka. Z badań wynika, że oznaczanie HLC i FLC w czasie rozpoznania szpiczaka dostarcza informacji prognostycznych, mimo że nawet u 15% chorych z czasem przeżycia ponad 10 lat w chwili rozpoznania wartości stosunku HLC i stosunku FLC w surowicy mogą być wysoce nieprawidłowe.

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 238kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj