Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2012, 43, 2

Maria Kraj · Barbara Kruk · Andrzej Szczepiński · Krzysztof Warzocha

Comparison of immunoglobulin free light chain (FLC), heavy chain/light chain (HLC) assays and immunofixation (IFE) in assessment of remission in multiple myeloma

Porównanie metod ilościowego oznaczania wolnych lekkich łańcuchów (FLC), HevyliteTM (HLC) i immunofiksacji (IFE) w ocenie remisji choroby w szpiczaku plazmocytowym

SłOWA KLUCZOWE:
Hevylitewolne łańcuchy lekkieszpiczak plazmocytowychoroba resztkowaremisja
KEY WORDS:
Heavy/light chain assayfree light chainsmultiple myelomaminimal residual diseaseremission
pełna treść »
STRESZCZENIE: HLC separately measures in pairs light chain types of each intact immunoglobulin
(Ig) class generating ratios of monoclonal Ig/non-involved
polyclonal Ig concentrations; potentially simplifying assessment of
monoclonal protein response. Normalization of FLC ratio is considered
higher level of complete remission (CR) in multiple myeloma (MM). To
compare IFE, HLC and FLC in assessment of remission we assayed sera
from 44 MM patients who underwent autologous stem cell transplantation
(ASCT). Of 44 patients in 26 (59%) after ASCT normalization
of FLC ratio occurred. In 22 (84.6%) patients with normal FLC ratio
also normalization of HLC ratio was noted but in 5 (19%) patients IFE
was still positive. Concordance of three tests (IFE negative, HLC ratio
normal, FLC normal) was found in 19 (73%) patients. In 21 of 44 (47%)
patients after ASCT, normalization of FLC ratio documented sCR. In this
group 5 (28%) patients relapsed. Median PFS was 24 months. In patients
with CR, VGPR and PR 12 (60%) patients progressed. Median PFS
was 12 months. One patient with IgAλ MM, sCR after ASCT and λ FLC
clonal escape at relapse and at that time with negative IgAλ IFE and
normal IgA HLC ratio illustrates the importance of serum FLC elevation
for early detection of clinical relapse, in the absence of any other clinical
and laboratory finding. Conclusion. IFE is more sensitive than HLC and
FLC assays in detecting residual disease. CR with normalization of HLC
and FLC ratios have impact on PFS.
SUMMARY: Test HLC pozwala na osobne oznaczanie ilościowe typów łańcuchów
lekkich w parach każdej klasy immunoglobulinowej i oznaczanie stosunku
stężenia monoklonalnej immunoglobuliny do stężenia poliklonalnej
immunoglobuliny tej samej klasy, co potencjalnie upraszcza ocenę
białkowej odpowiedzi monoklonalnej na leczenie. Normalizacja stosunku
FLC w szpiczaku jest uważana za wyraz głębszej całkowitej remisji.
Porównano skuteczność IFE, HLC i FLC w ocenie remisji u 44 chorych
na szpiczaka poddanych autotransplantacji (ASCT). Spośród 44 chorych
u 26 (59%) po ASCT wystąpiła normalizacja stosunku FLC. U 22 (84,6%)
chorych z prawidłowym stosunkiem FLC wystąpiła także normalizacja
stosunku HLC, ale u 5 (19%) chorych IFE była nadal dodatnia. Zgodność
trzech testów (negatywna IFE, prawidłowy stosunek HLC, prawidłowy
FLC) stwierdzono u 19 (73%) chorych. U 21 spośród 44 (47%) chorych
normalizacja stosunku FLC po ASCT potwierdziła bezwzględną (stringent)
CR. W tej grupie u 5 (28%) chorych wystąpiła progresja choroby.
Mediana PFS wynosiła 24 miesiące. W grupie chorych z CR, VGPR i PR
progresja wystąpiła u 12 (60%) chorych. Mediana PFS wynosiła 12 miesięcy.
Jeden chory ze szpiczakiem IgAλ, sCR po ASCT i nawrotem wywołanym proliferacją klonu syntetyzującego λFLC i w tym czasie z IgAλ
negatywną IFE i prawidłowym stosunkiem IgA HLC ilustruje wagę wzrostu
FLC w surowicy we wczesnym wykrywaniu klinicznego nawrotu
choroby, wzrostu FLC wyprzedzającego wystąpienie innych objawów
klinicznych i laboratoryjnych nawrotu. Uzyskane wyniki wskazują, że IFE
jest bardziej czuła niż testy HLC i FLC w wykrywaniu choroby resztkowej.
CR z normalizacją stosunków HLC i FLC wpływa na PFS.

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 357kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj