Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2005, 36, 2

KRZYSZTOF JAMROZIAK · MONIKA KOWALCZYK · HALINA URBAŃSKA-RYŚ · TADEUSZ ROBAK

Farmakogenetyka leków przeciwnowotworowych: rola polimorfizmów jednonukleotydowych*

Pharmacogenetics of anti-cancer drugs: a role of single nucleotide polymorphisms

SłOWA KLUCZOWE:
FarmakogenetykaPolimorfizm jednonuldeotydowyIndywidualizowana chemioterapia
KEY WORDS:
PharmacogeneticsSingle nucleotide polymorphismIndividualized chemotherapy
pełna treść »
STRESZCZENIE: W świetle obecnej wiedzy uwarunkowania dziedziczne stanowią jedną z głównych przyczyn indywidualnych różnic w odpowiedzi na leki. Wyjaśnienie genetycznego tła tych różnic jest szczególnie istotne w chemioterapii nowotworów, ze względu na wąski indeks terapeutyczny oraz poważną toksyczność leków cytotoksycznych. Polimorfizmy jedno­nukleotydowe (single nucleotide polymorphism, SNP) należą do najczęstszych wariantów polimorficznych w genomie człowieka. W wielu badaniach wykazano, że nawet pojedyncze SNP genów kodujących transportery, enzymy metaboliczne lub cele komórkowe niektórych leków przeciwnowotworowych mogą w istotny sposób modyfikować ich skuteczność i toksycz­ność. Uważa się jednak, że indywidualne różnice w odpowiedzi na leki wynikają najczęściej z sumarycznego wpływu SNP wielu genów zaangażowanych w działanie farmakologiczne każdego leku cytotoksycznego. W ostatnich latach, dzięki dynamicznemu postępowi biologii molekularnej i bioinformatyki, wielogenowe analizy farmakogenetyczne stają się ważnym elementem kontrolowanych badań klinicznych w onkologii. Oczekuje się, że wiedza farmako­genetyczna uzyskana w tych badaniach przyczyni się do indywidualizacji chemioterapii nowotworów i rozwoju nowych leków przeciwnowotworowych.
SUMMARY: There is growing evidence that inherited factors constitute one of the major causes of inter-individual variability in drug response. The genetic background of response to anti-cancer chemotherapy is of special interest due to narrow therapeutic index and serious toxicity of most cytotoxic agents. Single nucleotide polymorphisms (SNPs) are the most common natural variations in human genome. Numerous studies have revealed that efficacy and toxicity of certain anti-cancer drugs may be significantly altered by unphased SNP located in a gene encoding for drug transporter, drug-metabolizing enzyme or drug target. However, it is thought that interindividual differences in drug response are a common effect of influence of numerous SNPs in a number of genes involved in pharmacological pathway. Recent1y, rapid progress in molecular biology and bioinformatics has resu1ted in frequent incorporation of poly-genie pharmacogenetic studies into controlled clinical trials in oncology. It is expected that data obtained from these studies will contribute to individua1ization of chemotherapy and development of novel anti-cancer agents.

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 3844kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj