Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2004, 35, 1

JERZY WINDYGA · BARBARA VERTUN-BARANOWSKA · EWA STEFAŃSKA · KSENIA BYKOWSKA · STANISŁAW ŁOPACIUK

Zwiększona aktywność czynnika VIII a żylna choroba zakrzepowo-zatorowa

Increased activity of factor VIII and venous thromboembolism

SłOWA KLUCZOWE:
Choroba zakrzepowo-zatorowaCzynnik VIIICzynnik V LeidenCzynniki ryzyka
KEY WORDS:
ThromboembolismFactor VIllFactor V LeidenRisk factors
pełna treść »
STRESZCZENIE: W ostatnich latach doniesiono, że zwiększona zawartość czynnika VIII w osoczu (> 150 j./dl) jest czynnikiem ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Celem obecnej pracy była ocena częstości występowania zwiększonej aktywności czynnika VIII u osób zdrowych i u pacjentów w różnych okresach po przebyciu zakrzepicy żył głębokich (ZŻG). Badania przeprowadzono u 173 pacjentów bez wrodzonej trombofilii, którzy przebyli jeden lub więcej epizodów ZŻG, u 45 objawowych heterozygot względem czynnika V Leiden i u 100 osób zdrowych grupy kontrolnej. Aktywność czynnika VIII> 150 j./dl stwierdzono u 5% osób zdrowych, 30% pacjentów w okresie 3 -12 miesięcy po pierwszej zakrzepicy i 22% pacjentów po ponad 12 miesiącach od pierwszego incydentu ZŻG. W przypadkach nawrotowej zakrzepicy aktywność czynnika VIII po upływie 3 miesięcy od ZŻG była nieznacznie większa w porównaniu do pacjentów z jednym incydentem zakrzepicy. We wczesnym okresie po przebyciu zakrzepicy < 3 miesięcy) i w obecności zespołu pozakrzepowego, aktywność czynnika VIII > 150 j./dl stwierdzono odpowiednio w 89% i 95% przypadków. Wartości czynnika VIII u objawowych heterozygot względem czynnika V Leiden były podobne do oznaczonych w grupie pacjentów bez trombofilii. Jest prawdopodobne, że na zwiększenie zawartości czynnika VIII w osoczu osób doznających ŻChZZ mają wpływ zarówno czynniki genetyczne, jak też przewlekły odczyn zapalny powodowany obecnością resztkowej skrzepliny w żyłach.
SUMMARY: Recently, it has been reported that elevated plasma levels of factor VIII (> 150 u/dl) are a risk factor for venous thromboembolism. The aim of the present study was to estimate the prevalence of high factor VIII activities in healthy population and in patients at different time-periods following the event of deep-vein thrombosis (DVT) of the lower limbs. We examined 173 patients without inherited thrombophilia who had suffered from one or more episodes of DVT, 45 symptomatic heterozygotes for factor V Leiden, and 100 healthy subjects of the control group. Factor VIII activity > 150 u/dl was found in 5% of controls, 30% of patients at 3 -12 months after the first episode of DVT, and 22% of patients over 12 months after the first thrombotic event. In patients with recurrent DVT, factor VIII values were only slightly higher as compared to those after first thrombotic event. In the early period after thrombosis < 3 months) and in cases of postthrombotic syndrome, elevated factor VIII activity was found in 89% and 95% of patients, respectively. In symptomatic carriers of factor V Leiden, factor VIII values were similar to those in patients without inherited thrombophilia. It appears that high levels of factor VIII in patients with venous thromboembolism are determined by both genetic factors and chronic inflammatory reactions that follow the thrombosis.

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 360kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj