Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2009, 40, 2

ANDRZEJ DEPTAŁA · GRAŻYNA PAŁYNYCZKO

Leczenie podtrzymujące w przewlekłych chłoniakach niehodgkinowskich

Maintenance therapy in indolent non Hodgkin’s lymphomas

SłOWA KLUCZOWE:
Chłoniaki przewlekłeChłoniak grudkowyLeczenie podtrzymująceRituksymab
KEY WORDS:
Indolent non Hodgkin’s lymphomaFollicular lymphomaMaintenance therapyRituximab
pełna treść »
STRESZCZENIE: Przewlekłe chłoniaki niehodgkinowskie (INHL – indolent non-Hodgkin’s lymphomas) są uznawane
za choroby nieuleczalne. Cechą charakterystyczną INHL jest ich częsta nawrotowość. Dlatego
poszukuje się strategii terapeutycznych, które mogłyby wydłuŜyć przeŜycie wolne od nawrotu,
bez istotnego zwiększenia toksyczności leczenia. Cytostatyki, interferon a i rituksymab
naleŜą do tych preparatów, które znalazły zastosowanie w leczeniu podtrzymującym. W tej pracy
autorzy przedstawiają aktualne poglądy na temat leczenia podtrzymującego w terapii INHL, ze
szczególnym uwzględnieniem chłoniaka grudkowego.
SUMMARY: Indolent non-Hodgkin’s lymphomas (INHL) are considered incurable, and frequent relapses belong
to the part of clinical picture. Thus, there is a continuous search for a strategy that could extend relapse free survival without significantly increasing toxicity. Cystostatic agents, interferon a, and rituximab might be the candidates for maintenance strategy. In this manuscript, a comprehensive overview of the maintenance therapy in the management of INHL, with a special concern to follicular lymphoma, is provided.

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 114kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj