Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2010, 41, 4

KATARZYNA GUZ · JUSTYNA SMOLARCZYK-WODZYŃSKA · MAŁGORZATA DAWIDOWSKA ·
JUSTYNA JÓŁKOWSKA-BARANIAK
· AGNIESZKA ORZIŃSKA · JOANNA SKULIMOWSKA ·
JADWIGA SAWECKA
· MONIKA KRASZEWSKA · AGNIESZKA TOMASZEWSKA · BARBARA NASIŁOWSKA-ADAMSKA · BOŻENA MARIAŃSKA · JACEK WACHOWIAK · MICHAŁ WITT · EWA BROJER

Ocena chimeryzmu po przeszczepieniu allogenicznych komórek krwiotwórczych przy pomocy metody RQ-PCR – standaryzacja metody i porównanie z techniką STR-PCR

Evaluation of chimerism after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation using the RQ-PCR method – its standardization and comparison with the STRPCR method

SłOWA KLUCZOWE:
Chimeryzm po allo-HSCTRQ-PCRSTR-PCR
KEY WORDS:
Chimerism after allo-HSCTRQ-PCRSTR-PCR
pełna treść »
STRESZCZENIE: W pracy przedstawiono wyniki standaryzacji metody real-time PCR (RQ-PCR) dla badania chimeryzmu po alloprzeszczepieniu
komórek krwiotwórczych, z zastosowaniem starterów i sond dla biallelicznych polimorfizmów typu
insercja/delecja oraz delecja genu. Czułość RQ-PCR wynosiła 0,05% chimeryzmu mieszanego, a informatywność
100% (24/24) dla niespokrewnionych i 91,08% (51/56) dla spokrewnionych par dawca/biorca. Badania porównawcze
z rutynowo stosowaną metodą STR-PCR wykonane dla 371 próbek DNA (236 z tego samego materiału, 135 z tego
samego pobrania, lecz z innego materiału) wykazały, że: 1) wśród 260 próbek DNA z całkowitym chimeryzmem w
STR-PCR 45% wyników RQ-PCR wskazywało na mieszany chimeryzm w zakresie od 72,8% do 99%; 2) wśród 95
próbek DNA z mieszanym chimeryzmem w STR-PCR korelacja z wynikami RQ-PCR wynosiła 91,14% dla tego samego
materiału oraz 80,47% dla różnego materiału; 3) dla 13 z 17 próbek DNA, w których nie uzyskano amplifikacji
w STR-PCR z powodu niskiego stężenia DNA (0,08–7,45 ng/μl), oznaczenie chimeryzmu RQ-PCR powiodło się.
RQ-PCR jest czulszą niż STR-PCR metodą analizy chimeryzmu. Może być stosowana przy niskich stężeniach DNA,
co daje możliwość badań chimeryzmu we wczesnym etapie po allo-HSCT oraz we frakcjach komórkowych.
SUMMARY: In this study, we report the standardization results of the real-time PCR method (RQ-PCR) for chimerism analysis
following allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (allo-HSCT), using primers and probes specific for the
insertion/deletion and null alleles polymorphisms. RQ-PCR assay sensitivity was calculated as 0,05% of mixed
chimerism and informativeness as 100% (24/24) for nonrelated and 91,08% (51/56) for related donor/recipient HSCT
pairs. Comparative studies with the routine STR-PCR method performed on 371 DNA samples (236 from the same
material, 135 from the same donation, but different material) revealed that: 1) 45% of RQ-PCR results for 260 DNA samples with complete chimerism in STR-PCR were reported as 72,8 – 99% mixed chimerism; 2) the correlation
with the RQ-PCR results for 95 DNA samples with mixed chimerism in STR-PCR was 91,14% for the same and
80,47% for different material; 3) for 13 of 17 DNA samples with no amplification in STR-PCR due to low DNA
concentration (0,08–7,45 ng/μl), RQ-PCR was successful. For chimerism analysis RQ-PCR is a more sensitive
method than STR-PCR. It can be used at low DNA concentrations therefore creates better opportunity for chimerism
analysis in the early post- allo-HSCT stage or in cell fractions.

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 237kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj