Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2012, 43, 2

Arkadiusz Macheta · Monika Podhorecka

hemaZnaczenie antygenu CD CD 200 jako czynnika prognostycznego w nowotworach hematologicznych

CD200 as a prognostic factor in hematological malignancies

SłOWA KLUCZOWE:
CD200CD200Rczynnik prognostycznyszpiczak mnogiostra białaczka szpikowa
KEY WORDS:
CD200CD200RPrognostic factorMultiple myelomaAcute myeloid leukemia
pełna treść »
STRESZCZENIE: Cząsteczka CD200, znana również jako antygen OX2, należy do nadrodziny immunoglobulin, ma charakter glikoproteiny transbłonowej typu I i jest kodowana przez gen znajdujący się na chromosomie 3. Ekspresję immunoglobuliny CD200 stwierdzono na wielu typach komórek, natomiast ekspresja jej receptora CD200R ograniczona jest do komórek linii mieloidalnej. Opublikowane dotychczas badania potwierdzają, że sygnały dostarczone przez związanie się CD200 z receptorem odgrywają ważną rolę w regulacji odporności przeciwnowotworowej, włączając w to hamujący wpływ na odpowiedź immunologiczną T-komórkową. Ekspresję CD200 stwierdzono na komórkach plazmatycznych u chorych na szpiczaka mnogiego i komórkach blastycznych chorych na ostrą białaczkę szpikową, istnieją także doniesienia o jej wartości rokowniczej w przebiegu tych chorób. Wzmożona ekspresja CD200 na komórkach nowotworowych jest związana ze złym rokowaniem, prawdopodobnie w wyniku immunosupresyjnego działania na układ odpornościowy gospodarza.
SUMMARY: CD200, an immunoglobulin superfamily membrane protein, is broadly expressed on a variety of cell types and it has structurally similar but clearly defined distribution receptor (CD200R), restricted to cells of the myeloid lineage. Results published to date confirmed that signals provided through binding CD200 to a receptor played an important role in the regulation of anti-tumor immunity, including a suppressive effect on T cell-mediated immune response. This glycoprotein was described to be expressed by plasma cells in multiple myeloma and also acute myeloid leukemia blasts, moreover it might be a useful prognostic marker in these disorders. An upregulation of CD200 is a common feature of acute myeloid leukemia or multiple myeloma and is associated with poor outcome, possibly as a result of its immunosuppressive effect on the host immune system. These suggestions about the influence of protein CD200 on regulation of anti-tumor immune response require more precise research, because relatively less is still known about the complex regulation of this process.

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 269kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj