Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2004, 35, 4

HALINA URBAŃSKA-RYŚ · TADEUSZ ROBAK

Bortezomid (Velcade) W leczeniu szpiczaka mnogiego

Bortezomide (Velcade) in the treatment of multiple myeloma

SłOWA KLUCZOWE:
BortezomidVelcadeSzpiczak mnogi
KEY WORDS:
BortezomideVeleadetMultiple myeloma
pełna treść »
STRESZCZENIE: Szpiczak mnogi jest nieuleczalną chorobą nowotworową wywodzącą się z linii B. Prawdopodobieństwo pięcioletniego przeżycia u chorych leczonych za pomocą tradycyjnej chemioterapii wynosi ok. 30% i pozostaje niezmienne od ponad 40 lat. Pomimo zastosowania wysokodawkowanej chemioterapii i autologicznego przeszczepienia komórek macierzystych, rokowanie w tej chorobie nie uległo istotnej zmianie. Z tych powodów prowadzone są intensywne badania nad nowymi lekami, które mogą być potencjalnie skuteczne, zwłaszcza w nawrotach choroby i postaciach opornych na leczenie.
Bortezomid (Velcade™) jest cytotoksycznym lekiem przeciwnowotworowym o unikalnym działaniu hamującym w sposób odwracalny enzymy wchodzące w skład proteasomu. Jest pierwszym inhibitorem proteasomu skutecznie zastosowanym w terapii szpiczaka mnogiego. Lek ten został zarejestrowany dla chorych z nawrotem szpiczaka mnogiego w USA oraz w krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce w trybie przyspieszonym, po II fazie badań klinicznych z uwagi na dużą skuteczność terapeutyczną.
SUMMARY: Multiple myeloma is an incurable disease of B-cell origin. The probability of 5-year survival in patients is about 30% and remains unchanged for over 40 years. Despite the application of high dose chemotherapy and peripheral blood stem cell transplantation the prognosis in multiple myeloma has not essentially changed. Therefore intensive research into new drugs potentially effective in relapsed and refractory disease is being conducted. Bortezomide (Velcade™) is a cytotoxic, antineoplastic drug of unique activity inhibiting in a reversible manner the enzymes of proteasome. This is the first proteasome inhibitor successfully employed in the therapy of multiple myeloma. The drug was registered for the relapsed multiple myeloma patients in the USA and European Union, also in Poland in summary procedure, after phase II of clinical trials because of its high therapeutic effectiveness.

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 552kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj