Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2010, 41, 2

IWONA HUS · ANNA DMOSZYŃSKA

Bendamustyna jako nowa opcja leczenia przewlekłej białaczki limfocytowej

Bendamustine as a new treatment option for chronic lymphocytic leukemia

SłOWA KLUCZOWE:
BendamustynaPrzewlekła białaczka limfocytowa
KEY WORDS:
BendamustineChronic lymphocytic leukaemia
pełna treść »
STRESZCZENIE: Bendamustyna jest lekiem cytotoksycznym o unikalnej strukturze i mechanizmie działania, łączącym właściwości leków
alkilujących i analogów puryn. Pomimo, iż cząsteczkę bendamustyny zsyntetyzowano w roku 1963, dopiero
stosunkowo niedawno stała się ona przedmiotem licznych badań przedklinicznych i klinicznych, które potwierdziły
jej skuteczność u chorych na chłoniaki nieziarnicze, przewlekłą białaczkę limfocytową i szpiczaka mnogiego.
W otwartym wieloośrodkowym badaniu III-ciej fazy wykazano większą skuteczność bendamustyny w porównaniu
do chlorambucylu jako leczenia pierwszej linii przewlekłej białaczki limfocytowej, także u chorych w starszym wieku,
zaawansowanym stadium klinicznym oraz z obecnością objawów B. Badania kliniczne II-giej fazy wykazały skuteczność
i bezpieczeństwo leczenia bendamustyną i rytuksymabem zarówno w pierwszej linii, jak też w leczeniu postaci
opornych i nawrotowych przewlekłej białaczki limfocytowej. W obu przypadkach, odpowiedź na leczenie uzyskano
także u części chorych z delecją 17p. W roku 2008 bendamustynę zarejestrowano w USA dla chorych na
przewlekłą białaczkę limfocytową we wszystkich liniach leczenia oraz u chorych na chłoniaki indolentne z progresją
choroby w trakcie leczenia rytuksymabem lub w ciągu 6 miesięcy od zakończenia leczenia rytuksymabem lub schematami
zawierającymi rytuksymab. W marcu 2010 roku Europejska Agencja Leków (EMA, European Medicine
Agency) wyraziła opinię zezwalającą na dopuszczenie bendamustyny do obrotu i stosowania w leczeniu chorych na
przewlekłą białaczkę limfocytową, chłoniaki indolentne i szpiczaka mnogiego w dwunastu krajach Unii Europejskiej
SUMMARY: Bendamustine is a cytostatic chemotherapeutic agent with unique structure and mechanism of action combining activity
of both an alkylator and a purine analog. Though bendamustine was synthesized in 1963, it was not until recently,
when extensive preclinical and clinical studies proved its efficacy in chronic lymphocytic leukemia, B-cell
lymphomas and multiple myeloma. A phase III randomized, open-label, multicenter study showed greater efficacy of
bendamustine over chlorambucil as a first-line therapy, also in the elderly and in clinically defined major risk groups,
even in the presence of B-symptoms. Results of in vitro studies demonstrating synergism between bendamustine and
rituximab supported therapies combining the two agents. Phase II clinical studies have shown bendamustine plus rituximab
(BR) to be safe and effective, both used as a first line treatment, as well as in relapsed/refractory setting.
These studies demonstrated also efficacy of BR in some patients with 17p deletion. In 2008, bendamustine was approved
by United States Food and Drug Association for the treatment of chronic lymphocytic leukemia and rituximab
resistant indolent lymphoma. In March 2010 European Medicines Agency (EMA) has issued a positive opinion recommending
that marketing authorisations can be granted in twelve EU countries for the use of bendamustine in the
treatment of patients with indolent non-Hodgkin's lymphoma, chronic lymphocytic leukaemia and multiple myeloma.

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 2079kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj