Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2011, 42, 2

LIDIA POPŁAWSKA · JOANNA ROMEJKO-JAROSIŃSKA · BEATA OSTROWSKA · KATARZYNA DOMAŃSKA-CZYś · EWA PASZKIEWICZ-KOZIK · JAN WALEWSKI

Wpływ leczenia przedprzeszczepowego rytuksymabem na przeŜycie po autologicznym przeszczepieniu komórek krwiotwórczych u chorych na chłoniaka rozlanego z komórek B

Impact of rituximab in pre-transplant treatment on survival after autologous hematopoietic stem cell transplantation in patients with diffuse large B cell lymphoma

SłOWA KLUCZOWE:
Autologiczne przeszczepienie komórek krwiotwórczychChłoniak rozlany z komórek B
Rytuksymab.
KEY WORDS:
Autologous hematopoietic stem cell transplantationDiffuse large B cell lymphomaRituximab.
pełna treść »
STRESZCZENIE: Zastosowanie przeciwciała monoklonalnego anty-CD20, rytuksymabu w leczeniu pierwszej linii chłoniaka rozlanego
z komórek B (DLBCL) wpłynęło na poprawę przeŜycia. Pomimo postępu w leczeniu u części chorych chłoniak ma
charakter nawrotowy lub oporny i są oni kwalifikowani do autologicznego przeszczepienia komórek krwiotwórczych
(AutoHCT). Nie jest znany wpływ stosowania rytuksymabu przed przeszczepem na wyniki AutoHCT. Przeprowadzono
analizę wyników 87 chorych na DLBCL, u których wykonano AutoHCT w latach 1997–2009 pod kątem
wcześniejszego leczenia rytuksymabem (n=49, R+) lub stosowania samej chemioterapii bez rytuksymabu (n=38; R–).
Grupa R+ wykazywała wydłuŜenie przeŜycia bez progresji choroby (PFS; 72% vs 50%; P 0.02). Czas przeŜycia całkowitego
nie róŜnił się między badanymi grupami. Nie stwierdzono wpływu rytuksymabu na opóźnienie odnowy
płytek krwi czy neutrofili. Wyniki badania przemawiają za wpływem rytuksymabu na zmniejszenie ryzyka nawrotu/
progresji po AutoHCT przy braku ujemnych skutków na odnowę komórkową
SUMMARY: Application of the anti-CD20 monoclonal antibody rituximab into front-line regimens to treat diffuse large B cell
lymphoma (DLBCL) resulted in improved survival. Despite this progress, many patients develop refractory or recurrent
DLBCL and then undergo autologous hematopoietic stem cell transplantation (autoHCT). It is unclear whether
pre-transplant exposure to rituximab affects outcomes after autoHCT. Outcomes of 87 patients receiving autoHCT for
DLBCL between 1997 and 2009 were analyzed according to whether rituximab was (n=49; R+ cohort) or was not
(n=38; R– cohort) administered with front-line or salvage therapy before autoHCT. The R+ cohort had superior progression-
free survival (PFS; 72% vs 50%; P 0.02). Overall survival (OS) did not differ between two cohorts. Platelet
and neutrophil engraftment were not affected by exposure to rituximab. We conclude that pre-transplant rituximab is
associated with a lower rate of progression after autoHCT for DLBCL, with no evidence of impaired engraftment.

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 146kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj