Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2004, 35, 3

KATARZYNA RTHKEGEL · ANDRZEJ WICZKOWSKI · EWA RUDOWSKA · BOŻENA DRYBAŃSKA

Próba ustalenia górnego zakresu normy aminotransferazy alaninowej (ALT) dla krwiodawców

An attempt at establishing the upper range of alanine aminotransferase norm for blood donors

SłOWA KLUCZOWE:
Aminotransferaza alaninowaALTNormaKrwiodawca
KEY WORDS:
Alanine aminotransferaseNormBlood donors
pełna treść »
STRESZCZENIE: Oznaczanie aminotransferazy alaninowej jest jednym z podstawowych badań przesiewowych, eliminujących spośród dawców osoby chore, które mogą być zakażone patogenami powodującymi choroby wątroby i przenoszonymi drogą krwi.
Górną granicą normy aktywności ALT, według której odbywa się kwalifikacja dawców wyznaczona przez Zbiór Przepisów dla krwiodawstwa jest dwukrotna wartość górnej granicy normy dla stosowanej metody. W R.C.K.i K. w Katowicach jest to dla mężczyzn wartość 144U/l, dla kobiet 104U/l.
Celem pracy jest próba ustalenia górnego zakresu normy dla populacji, która najczęściej oddaje krew w Województwie Śląskim oraz ocena ryzyka przeniesienia zakażenia w zależności od przyjętego poziomu ALT, kwalifikującego dawcę jako osobę zdrową.
Górną granicę powinna stanowić dla metody zastosowanej w aparacie VITROS 250 najwyższa spośród badanych grup wiekowych wartość określona przez percentyl 0,975 czyli 82 U/l. Liczba wyeliminowanych na podstawie tak określonej granicy dawców zwiększy się jedynie o 1,88%.
Wnioski: górną granicę normy ALT należy określać indywidualnie dla każdego Banku Krwi biorąc pod uwagę wykorzystywaną metodę i aparaturę.
SUMMARY: Determining alanine aminotransferase is one of the fundamental screening tests, which eliminates from among blood donors ill people who can be infected with pathogens which cause liver disease and which are transferred by blood. The upper limit of the norm for ALT activity according to which blood donors are qualified, as per Regulations for Blood Banks, is twice the value for the upper norm limit for the method applied In Blood Bank in Katowice the value for men is 144 U/l and for women 104 U/l.
The aim of this study is to establish the upper range of norm for the most often blood donating population in Silesia and to estimate the risk of transferring infection in relation to the ALT norm which qualifies a blood donor as a healthy person.
The upper limit for the method applied in the instruments VITROS 250 should consist of the highest value from among the estimated group measured in percentyl: 0,975 that is 82 U/I. The number of blood donors eliminated on this basis increases only by 1,88%. Conclusion: It is necessary to establish the upper limit of the ALT norm for each Blood Bank, taking into consideration the method and instrument applied.

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 496kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj