Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2010, 41, 4

SŁAWOMIRA KYRCZ-KRZEMIEŃ · GRZEGORZ HELBIG

Aktualne poglądy dotyczące wskazań i skuteczności allogenicznej trans-plantacji krwiotwórczych komórek macierzystych w nowotworach mieloproliferacyjnych Filadelfia-ujemnych

Current opinions on indications and efficacy of allogeneic haematopoietic stem cell transplantation (alloHSCT) for Philadelphia-negative myeloproliferative neoplasms (MPN)

SłOWA KLUCZOWE:
Allogeniczna transplantacja krwiotwórczych komórek macierzystychNowotwory mieloproliferacyjne
KEY WORDS:
Allogeneic haematopoietic stem cell transplantationMyeloproliferative neoplasms
pełna treść »
STRESZCZENIE: W pracy przedstawiono aktualne wskazania oraz wyniki leczenia z zastosowaniem alloHSCT w MPN Filadeflia ujemnych (Ph–). AlloHSCT stanowi jedyną metodę trwałego wyleczenia choroby, jednak ze względu na wiek cho-rych i częste współistnienie chorób towarzyszących, ryzyko powikłań poprzeszczepowych jest wysokie. Celowe wy-daje się więc opracowanie bezpiecznej procedury transplantacyjnej uwzględniającej kondycjonowanie o zredukowa-nej intensywności, poprzedzone w wybranych przypadkach terapią celowaną zmniejszającą masę choroby przed przeszczepieniem
SUMMARY: Current opinions on indications and efficacy of alloHSCT in Ph-negative MPN are presented. AlloHSCT remains the only curative therapeutic option for these patients subset, however due to older age and concomitant morbidities, the risk of posttransplant complications is high. Reduced intensity conditioning together with targeted therapy decreasing tumour mass seem to be required to make this procedure safer and available for larger patient population.

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 208kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj