Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2004, 35, 3

TADEUSZ ROBAK

Aktywność terapeutyczna alemtuzumabu u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową

Terapeutic acitivity of alemtuzumab in patients with chronic lymphocytic leukemia

SłOWA KLUCZOWE:
AlemtuzumabAktywnośćObjawy niepożądanePBL
KEY WORDS:
AlemtuzumabActivitySide effectsCLL
pełna treść »
STRESZCZENIE: Alemtuzumab jest humanizowanym szczurzym przeciwciałem mono­klonalnym reagującym z antygenem CD52. Antygen ten występuje na prawidłowych i nowo­tworowych limfocytach, monocytach i naturalnych komórkach cytotoksycznych. Alemtuzumab indukuje odpowiedź terapeutyczną u 30-40% chorych na przewlekłą białaczkę limfatyczną (PBL) opornych na leczenie analogami puryn i u ponad 80% wcześniej nie leczonych chorych. Ponadto, u wielu chorych na PBL przeciwciało to indukuje remisję molekularną. Największą skuteczność obserwuje się w eliminacji komórek białaczkowych z krwi i ze szpiku, natomiast węzły chłonne rzadko ulegają regresji. Wyniki dotychczasowych badań wskazują, że alem­tuzumab może mieć zastosowanie w eliminacji komórek białaczkowych ze szpiku kostnego przed przeszczepem autologicznym lub allogenicznym.
Przeciwciało to nie jest jednak pozbawione działań niepożądanych. Wywołuje objawy grypopodobne, zwłaszcza w pierwszym tygodniu leczenia i działa silnie immunosupresyjne. Dlatego u wielu chorych występują infekcje, w tym również oportunistyczne. Szczególnym problemem jest reaktywacja wirusa cytomegalii (CMV). W 2001 r. alemtuzumab został zaakceptowany do leczenia chorych na PBL opornych na analogi puryn w Europie i w Stanach Zjednoczonych.
SUMMARY: Alemtuzumab is a humanized rat monoclonal antibody reacting with CD52 antigen, expressed on normal and neoplastic lymphocytes, monocytes and natural killer cells. This antibody induces response in significant percentage of patients with chronic lymphocytic leukemia (CLL), even when they are refractory to purine nucleoside analogues. Moreover, alemtuzumab can induce molecular remission in relapsed CLL. This agent is even more active in previously untreated patients. The drug is effective in the elimination of leukemic cells from blood and bone marrow but is less effective in regression of leukemia from lymph nodes. The results of current studies indicate that alemtuzumab may have clinical value in eradication of leukemic cells from bone marrow and peripheral blood before stem cells transplantation. Unfortunately, alemtuzumab induces infusion-related side effects, mainly in the first week of treatment. This agent is also strongly immunosuppressive and infections are frequent events. In significant percentage of patients alemtuzumab induces cytomegalovirus (CMV) reactivation. In 2001, alemtuzumab was approved in the United States and Europe to treat patients with CLL who have been treated with alkylating agents and are refractory to purine analogues.

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 599kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj